Serwis

EKSPLOATACJA ZLECONA OBIEKTÓW CIEPŁOWNICZYCH
( węzły ciepłownicze, kotłownie gazowe i olejowe, układy wentylacyjno – klimatyzacyjne )

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, obiekty budowlane wraz z ich infrastrukturą powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym i poddawane przez właściciela lub zarządcę budynku okresowej kontroli.

Wychodząc naprzeciw właścicielom i zarządcom budynków oferujemy kompleksową usługę związaną z nadzorem, konserwacją i serwisem bieżącym oraz przeglądem okresowym instalacji i źródeł ciepła.

Zakres oferowanych przez nas usług w zakresie eksploatacji obiektów obejmuje:

-  systematyczny nadzór nad prawidłową pracą składników instalacji    obiektu;
-  zabezpieczenie sprawności technicznej obiektu ciepłowniczego w    cyklu całodobowym;
-  przedsezonowe przygotowanie urządzeń technologicznych,    elementów AKPiA i sterowania obiektu ciepłowniczego do bezawaryjnej pracy w sezonie zimowym;
-  bieżąca konserwacja i serwis urządzeń technologicznych,    elementów AKPiA i sterowania;
-  bieżące korekty oprogramowania i nastaw sterownika obiektu    ciepłowniczego zgodnie z wymaganiami układu wentylacyjnego i centralnego ogrzewania budynku;
-  sporządzanie  na życzenie zleceniodawcy – raportu w formie       tabelarycznej i graficznej o przebiegu zużycia energii, schłodzenia i     mocy w funkcji czasu obliczonych na    podstawie parametrów       zebranych w pamięci aparatury pomiarowej;
- optymalizacja pracy systemu regulacyjnego, której podstawowym      zadaniem jest utrzymanie wymaganego komfortu cieplnego    podczas czynnej eksploatacji obiektu ogrzewanego przy    jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów związanych ze zużyciem    energii cieplnej pobieranej z sieci ciepłowniczej;
- sporządzanie na życzenie zleceniodawcy “Protokołu z przeglądu    okresowego” urządzeń i instalacji którego obowiązek posiadania nakładają na administratora budynku    właściwe przepisy;

Gwarantujemy w przypadku powstania awarii podjęcie przez nas działań zmierzających do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny (dyspozycyjność całodobowa) od jej stwierdzenia lub powiadomienia naszego personelu przez personel zleceniodawcy.

Istnieje możliwość prowadzenia przez nas zdalnego cyfrowego monitoringu pracy systemu  poprzez sieć internetową lub telefoniczną, co ogranicza do minimum czas interwencji, a dzięki prowadzonej na bieżąco diagnostyce zabezpiecza system przed poważnymi kosztami usunięcia awarii.

Wszyscy pracownicy pionu technicznego naszej firmy posiadają niezbędne zaświadczenia kwalifikacyjne upoważniające do prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, wydane  przez upoważnione do tego Komisje Kwalifikacyjne